Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | singer
 
gaayak

AnauraQaa paaODvaala AnauraQaa paaODvaala _ paM. vasaMtarava doSapaaMDo
Ar}Na datao AaSaa Baaosalao
AaSaa _ AnauraQaa paaODvaala AaSaa Baaosalao _ homaMta kumaar
AaSaa _ sauQaIr fDko AaSaa _ sauroSa vaaDkr
paM.BaImasaona jaaoSaI paM. +dyanaaqa maMgaoSakr
ikSaaorI AamaaoNakr lataa maMgaoSakr
lataa _ Ar}Na datao lataa _ homaMta kumaar
lataa _ sauroSa vaaDkr mahoMd` kpaUr
maaiNak vamaa- imailaMd [MgaLo
pad\majaa foNaaNaI jaaogaLokr raNaI vamaa-
rvaIMd` saazo SaahIr saabaLo
Ea`IQar fDko sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao
sauQaIr fDko saumana klyaaNapaUr
sauroSa vaaDkr ]Xaa maMgaoSakr
paM. vasaMtarava doSapaaMDo