rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

Aaja gaaokuLata rMga KaoLtaao hrI
sauroSa BaT,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

Aaja ]dasa ]dasa dUr paaMgalyaa saa]lyaa
naa.QaaoM.mahanaaor,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

AalaI hasata paihlaI rata, ]jaLta pa`aNaaMcaI fulavaata


AKaorcaa ha taulaa dMDvata, saaoDUna jaatao gaava
AanaMdGana,maraza itatauka maoLvaavaa (1964)

AnaamavaIra, ijaqao jaahlaa tauJaa jaIvanaanta
kusaumaaga`ja

AanaMdvanaBauvanaI
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

AanaMdI AanaMd gaDo, [kDo itakDo caaohIkDo
baalakvaI,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

Aro Aro &aanaa JaalaasaI paavana
saMta &aanaoEvar,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

Ar}Naaodya Jaalaa
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

Asaa baoBaana ha vaara, kuzo hI naava maI nao]}
maMgaoSa paaDgaavakr,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

Avaicataa pairmaLU JauLklaa ALumaaLU
saMta &aanaoEvar,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

baaAI baaAI, mana maaoracaa ksaa ipasaara fulalaa
AanaMdGana,maaoihtyaaMcaI maMjauLa

baaLa hao]} kSaI ]tara[-
paI. saavaLarama,vasaMta pa`BaU

BaavaBaaoLyaa Ba@taIcaI hI ek taarI
maMgaoSa paaDgaavakr

caafa baaolaonaa, caafa caalaonaa
1 |  2 |  3 |  M |  5 |  6 | 


lataa _ Ar}Na datao lataa _ homaMta kumaar lataa _ sauroSa vaaDkr