rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | singer | Asha Bhosle
 
AaSaa Baaosalao

Aaja kuNaItarI yaavao, AaoLKaIcao vhavao
ga.id.maaDgaULkr,sauQaIr fDko,mauMbaAIcaa jaavaAI (1970)

Aro manamaaohnaa


baaAI maaJaI krMgaLI maaoDlaI
ga.id.maaDgaULkr, paDCayaa (1965)

Baaogalao jao du:Ka tyaalaa, sauKa mhNaavao laagalao
sauroSa BaT,Ea`IQar fDko

ba`mha, ivaXNaU AaiNa mahoSvar saamaaorI basalao
sauQaIr fDko,AamhI jaataao Aamaucyaa gaavaa

caMdaraNaI, ka gaM idsataosa qaklyaavaanaI


caaMdNao iSaMpaIta jaaSaI, caalataa taU caMcalao


caaMdNyaata ifrtaanaa maaJaa Qarlaasa hata
sauroSa BaT,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

dova jarI maja kQaI BaoTlaa
vasaMta dosaaAI,maaolakrINa (1963)

DaoLo ho jaulmaI gaDo, raoKaUna maja paahU naka


eka taLyaata haotaI, badko ipalao sauroKa
ga.id.maaDgaULkr

ekaca yaa janmaI jaNaU ifr}naI navaI janmaona maI
sauQaIr maaoGao,sauQaIr fDko,pauZcaM paa]}la

fulalao ro xaNa maaJao fulalao ro
inataIna AaKavao,Ea`IQar fDko

gaolao dyaayacao rahunaI, tauJao naxa~aaMcao doNao
AartaI pa`BaU,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

Gana ranaI saajaNaa
SaaMtaa SaoLko,Ea`IQar fDko1 |  2 |  3 | 


AaSaa Baaosalao _ homaMta kumaar AaSaa _ sauQaIr fDko AaSaa _ sauroSa vaaDkr AaSaa _ AnauraQaa paaODvaala