Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Suresh Bhat Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar 
gaIta sauroSa BaT lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


Aaja gaaokuLata rMga KaoLtaao hrI
raiQako, jara japaUna jaa tauJyaa GarI

taao caTaor icattacaaor vaaT raoKataao
hata AaoZUnaI KauSaala rMga Taktaao
rMgavaUna, rMgaUnaI gaulaala Taktaao
saaMgatao AjaUnahI taulaa paraoparI

saaMga Syaama saMudrasa kaya jaahlao
rMga Taklyaaivanaa kuNaa na saaoDlao
jyaasa tyaasa rMga rMga rMga laagalao
ekTIca vaacaSaIla kaya taU tarI

tyaa itaqao AnaMgarMga rasa rMgalaa
gaaopagaaoipakaMsavao maukuMd dMgalaa
taao paha maRduMga maMija"yaata vaajalaa
haya vaajalaI ifr}na taIca baasarI