Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Suresh Bhat Asha Bhosle Hridayanath Mangeshkar 
gaIta sauroSa BaT AaSaa Baaosalao paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


caaMdNyaata ifrtaanaa maaJaa Qarlaasa hata
saKayaa ro Aavar hI saavar hI caaMdrata

inajalaolyaa gaavaataUna Aalao maI ekTIca
dUr idvao kLlaavao paDlao maagao kQaIca
yaa [qalyaa tar}Cayaa paNa saaro jaaNataata

saaMga kSaI taujaivaNaaca paar kr} paunavapaUr
tauja vaara CLvaadI Ana\ ho taaro iftaUr
Svaasa tauJaa maalakMsa, spaSa- tauJaa paairjaata

jaa]} cala parta gaDo, jaagalao na Gar AjaUna
paNa maaJaI tauLsa itaqao gaolaI ihrmasaUna
tauiJayaa nayanaata caMd`, maaJyaa +dyaI pa`Baata