Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
N. D. Mahanor Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar Jait Re Jait 
gaIta naa.QaaoM.mahanaaor lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr jaOta ro jaOta 


maI rata TaklaI, maI kata TaklaI
maI mauD@yaa saMsaaracaI baaAI laaja TaklaI

ihrvyaa paanaaMta, ihrvyaa paanaaMta saavaML saavaMr caalataI
Bar jvaanaItalaI naar, AMga maaoDIta caalataI

hYa paMKaavartaI, maI naBa paaMGartaI
maI mau@ta maaornaI baaAI caaMdnyaata nhataI

AMgaata maaiJayaa iBanalaaya Zaoilayaa
maI iBaMgariBavarI tyaacaI gaao maalana JaalaI
maI baaijaMdI manamaanaI baaAI fulaaMta nhalaI