Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


kRXNaa imaLalaI kaoyanaolaa
tasaMca maaJaM maahorbaa[-, yao]}na imaLalaM saasarlaa

kRXNaocaM paaNaI, kaoyanaocaM paaNaI ekr}pa JaalaM, AailaMganaI baaAI AailaMganaI
AaoLaKaayacaM saaMgaa ksaM kuNaI? saMsaaraca taIqa- baaMQalaM, laxa paaya"yaa GaaTalaa

ek AaAIcyaa paaoTI yao]}naI, taaTataUTI janmaapaasaUnaI
saasar maahor naava saaMgaUnaI, nayanaI naataM gaihvar}naI, bahINa BaoTlaI baihNaIlaa

SatajanmaacaI hI pauNyaa[-, Gao]}na AalaI kRXNaamaa[-
kaoyanaa yao[- Jaulaivata Dao[-, maMgala GaT tao nha]} GaalaNyaa sauvaaisanaIcyaa pa`ItaIlaa