Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


navavaQaU ipa`yaa maI baavartao
laajatao pauZo sartao, ifrtao

kLo malaa taU pa`aNa saKaa jarI
kLo taUca AaQaar sauKaa jarI
taUja vaacaUina saMsaar fuka jarI
mana javaL yaavayaa gaaMgartao

malaa yaoqalaa laagalaa laLa
saasarI inaGataa daTtaao gaLa
baaga bagaIcaa yaoqalaa maLa
saaoDItaa ksao mana carcartao

jaIva manaIcaa manaI taLmaLo
vaaTo baMQana kr}ina maaokLo
paLta inaGaavao taujajavaL paLo
pair kaya kr}? ]rI QaDQaDtao

Aataa tauca Baya laaja hrI ro
QaIr do]}ina nao navarI ro
Baraota BartaIla nao~a jarI ro
kLao paLBar maa~a Karo Gar tao