rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 


   gaItaao nao hmao jaInaa isaKaayaa
   gaja%laao nao maaohbbata isaKaayaI hO
   hr gaIta hmaara Apanaa hOM
   hr gaIta hmaarI khanaI hOM
If you are experiencing any difficulties in reading GeetGunjan.Click here for HELP

Last updated on 13th April, 2002