Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | musician | Hridayanath Mangeshkar
 
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

tyaa fulaaMcyaa gaMQakaoXaI, saaMga taU Aahosa ka
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,saUya-kaMta KaaMDokr

]Xa:kala haotaa haotaa, kaLra~a JaalaI
AaSaa Baaosalao,sauroSa BaT

vaadla vaarM sauTla gaM
lataa maMgaoSakr,SaaMtaa SaoLko

vaara gaa[- gaaNao, pa`ItaIcao taraNao
lataa maMgaoSakr,jagadISa KaobaUDkr, saMsaar

ivasar} nakao Ea`Iramaa malaa
lataa maMgaoSakr,sauQaIr maaoGao, jaanakI

vaa"yaanao hlatao rana, tauJao saunasaana +dya gaihvarlao
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,ga`osa, inavaDUMga

yao ro Ganaa, yao ro Ganaa
AaSaa Baaosalao,AartaI pa`BaU

Jaulataao baaAI, rasa Jaulaa
lataa maMgaoSakr,sauQaIr maaoGao, jaanakI1 |  2 |  3 |  P |  5 |