Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | musician | Hridayanath Mangeshkar
 
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

paha Taklao pausaUna DaoLo
lataa maMgaoSakr,SaaMtaa SaoLko

paOla taao gao ka]} kaoktaaho, Sakuna gao maayao saaMgataaho
lataa maMgaoSakr,saMta &aanaoEvar

rajasaa javaLI jara basaa
lataa maMgaoSakr,naa.QaaoM.mahanaaor

rMgaa yao[- vaao yao, rMgaa yao[- vaao yao
lataa maMgaoSakr,saMta &aanaoEvar

ra~aIsa KaoL caalao, yaa gaUZ caaMdNyaaMcaa
mahoMd` kpaUr,sauQaIr maaoGao, ha KaoL saavalyaaMcaa

nao majasaI nao parta maataRBaUmaIlaa, saagara, pa`aNa taLmaLlaa
svaataM~yavaIr saavarkr

saMQaIkalaI yaa ASaa, QauMdlyaa idSaa idSaa
lataa _ Ar}Na datao,gaMgaaQar mahaMbaro

sarNaar kQaI rNa
lataa maMgaoSakr,kusaumaaga`ja

saavar ro, saavar ro, ]Mca ]Mca Jaulaa
lataa maMgaoSakr,maMgaoSa paaDgaavakr

saunyaa saunyaa maOiflaIta maaJyaa
lataa maMgaoSakr,sauroSa BaT, ]Mbarza

tar}Na Aaho ra~a AjaUina, rajasaa inajalaasa ka ro
AaSaa Baaosalao,sauroSa BaT

taI gaolaI taovha irmaiJama paa]}sa inanaadta haotaa
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,ga`osa, inavaDUMga

taao ek rajapau~a, maI hI ek ranafUla
lataa maMgaoSakr,AartaI pa`BaU, caanaI

taU taovha taSaI, taU taovha ASaI
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,AartaI pa`BaU, inavaDUMga

taumhI ro daona, daonaca maaNasaM
lataa maMgaoSakr,AartaI pa`BaU, caanaI1 |  2 |  3 |  P |  5 |