Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | musician | Hridayanath Mangeshkar
 
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

lavalava krI paata, DaoLM naahI qaa"yaalaa
pad\majaa foNaaNaI jaaogaLokr,AartaI pa`BaU, inavaDUMga

maagao ]Baa maMgaoSa, pauZo ]Baa maMgaoSa
AaSaa Baaosalao,SaaMtaa SaoLko, mahanaMda

maajaao lavataaya Davaa DaoLa
SaaMtaa SaoLko, mahanaMda

maalavaUna Tak dIpa, caotavaUna AMga AMga
lataa maMgaoSakr,sauroSa BaT

maavaLtyaa idnakra
lataa maMgaoSakr,Baa.ra.taaMbao

maajyaa saarMgaa, rajaa saarMgaa
lataa maMgaoSakr,SaaMtaa SaoLko

maI Daolakr, Daolakr, Daolakr dyaa-caa rajaa
lataa _ homaMta kumaar,SaaMtaa SaoLko

maoMdIcyaa paanaavar mana AjaUna JaUlatao gaM
lataa maMgaoSakr,sauroSa BaT

maI rata TaklaI, maI kata TaklaI
lataa maMgaoSakr,naa.QaaoM.mahanaaor, jaOta ro jaOta

maI saaoDUna saarI laaja
lataa maMgaoSakr,sauQaIr maaoGao, jaanakI

maaogara fulalaa
lataa maMgaoSakr,saMta &aanaoEvar

myaanaataUna ]saLo talavaarIcaI paata
lataa maMgaoSakr,kusaumaaga`ja

naBaM ]tar} AalaM, icaMba qarqar valaM
AaSaa Baaosalao,naa.QaaoM.mahanaaor, jaOta ro jaOta

naahI kSaI mhNaU taulaa, mhNatao ro gaIta
lataa maMgaoSakr,AartaI pa`BaU

inaScayaacaa mahamaor}, bahuta janaaMsaI AaQaar}
lataa maMgaoSakr1 |  2 |  3 |  P |  5 |