Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | musician | Hridayanath Mangeshkar
 
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

gagana sadna taojaaomaya
lataa maMgaoSakr, ]Mbarza

gaNaraja rMiga naacataao
lataa maMgaoSakr,SaaMtaa SaoLko

gaolao dyaayacao rahunaI, tauJao naxa~aaMcao doNao
AaSaa Baaosalao,AartaI pa`BaU

Gana AaoqaMbaUna yaotaI vanaaMta vaaGaaoL iBartaI
lataa maMgaoSakr,naa.QaaoM.mahanaaor

Gar qaklaolao sanyaasaI
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,ga`osa, inavaDUMga

gaaomaU saMgataInaM maaJyaa taU yaoSaIla kaya ?
AaSaa Baaosalao _ homaMta kumaar,sauQaIr maaoGao, ha KaoL saavalyaaMcaa

ho ihMdu_naRisaMha pa`Baao iSavaajaIrajaa
lataa maMgaoSakr,svaataM~yavaIr saavarkr

hI vaaT dUr jaatao, svapnaamaQaIla gaavaa
AaSaa Baaosalao,SaaMtaa SaoLko

jaa[-na ivacaarIta ranafulaa
ikSaaorI AamaaoNakr,SaaMtaa SaoLko

jaya dova, jaya dova, jaya jaya iSavarayaa
lataa maMgaoSakr

ijavalagaa, raihlao ro dUr Gar maaJao
AaSaa Baaosalao,SaaMtaa SaoLko

kaya baaAI saaMgaU, ksaM gaM saaMgaU?
]Xaa maMgaoSakr

ksao ksao hsaayaacao
AartaI pa`BaU

kSaI kaLnaaigaNaI saKao ga vaOrINa JaalaI nadI
lataa maMgaoSakr,Baa.ra.taaMbao

kovha tarI pahaTo, ]laTUna ra~a gaolaI
AaSaa Baaosalao,sauroSa BaT, inavaDUMga1 |  2 |  3 |  P |  5 |