Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | musician | Hridayanath Mangeshkar
 
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

Aaja gaaokuLata rMga KaoLtaao hrI
lataa maMgaoSakr,sauroSa BaT

Aaja ]dasa ]dasa dUr paaMgalyaa saa]lyaa
lataa maMgaoSakr,naa.QaaoM.mahanaaor

Aalaa Aalaa vaara, saMgao paavasaacyaa Qaara
AaSaa _ AnauraQaa paaODvaala,sauQaIr maaoGao, ha KaoL saavalyaaMcaa

AanaMdvanaBauvanaI
lataa maMgaoSakr

AanaMdI AanaMd gaDo, [kDo itakDo caaohIkDo
lataa maMgaoSakr,baalakvaI

Aro Aro &aanaa JaalaasaI paavana
lataa maMgaoSakr,saMta &aanaoEvar

Ar}Naaodya Jaalaa
lataa maMgaoSakr

Asaa baoBaana ha vaara, kuzo hI naava maI nao]}
lataa maMgaoSakr,maMgaoSa paaDgaavakr

Avaicataa pairmaLU JauLklaa ALumaaLU
lataa maMgaoSakr,saMta &aanaoEvar

caaMd kovaDyaacaI rata, AalaIyaa saamaaora
lataa maMgaoSakr,naa.QaaoM.mahanaaor

caaMd maatalaa, maatalaa tyaalaa kSaI Aavar}
lataa maMgaoSakr, ]Mbarza

caaMdNyaata ifrtaanaa maaJaa Qarlaasa hata
AaSaa Baaosalao,sauroSa BaT

icaMba paavasaanaM ranaM JaalaM AabaadanaI
lataa _ sauroSa vaaDkr,naa.QaaoM.mahanaaor, sajaa- (1987)

dyaaGanaa
sauroSa vaaDkr,sauQaIr maaoGao, saMsaar

do malaa gao caMid`ko pa`ItaI tauJaI
lataa maMgaoSakr,rajaa baZo1 |  2 |  3 |  P |  5 |