Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | musician
 
saMgaItakar

AanaMdGana Ainala _ Ar}Na
Baaskr caMdavarkr saI.ramacaMd`
dttaa Davajaokr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr
imailaMd [MgaLo pau. la. doSapaaMDo
pa`Baakr jaaoga rama kdma
rama faTk Ea`IQar fDko
Ea`Iinavaasa KaLo snaohla BaaTkr
sauQaIr fDko vasaMta dosaaAI
vasaMta pa`BaU ivaEvanaaqa maaoro
yaSavaMta dova