Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | movie | Prapanch (1961)
 
pa`paMca

Aalaa vasaMta dohI, maja zavaUkoca naahI
ga.id.maaDgaULkr,sauQaIr fDko

ivaz\zlaa, taU vaoDa kuMBaar
sauQaIr fDko,ga.id.maaDgaULkr,sauQaIr fDko