Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | movie
 
ica~apaT

Aarama hrama Aaho AamhI jaataao Aamaucyaa gaavaa
AXTivanaayak BaalaU
caanaI icamauklaa paahuNaa
Garkula _ 1970 gauLacaa gaNapataI _ 1953
ha KaoL saavalyaaMcaa jagaacyaa paazIvar
jaOta ro jaOta jaanakI
Jaalaa mahar paMZrInaaqa kamaapaurtaa maamaa
knyaadana ikcak vaQa _ 1959
laxmaIbaaAI Ba`taar vaasaudova laxmaIcaI paa]}lao
mahanaMda maainanaI
maraza itatauka maoLvaavaa _ 1964 maaoihtyaaMcaI maMjauLa
maaolakrINa _ 1963 mauMbaAIcaa jaavaAI _ 1970
inavaDUMga paDCayaa _ 1965
ipaMjara pa`paMca _ 1961
pauZcaM paa]}la saaQaI maaNasaM _ 1965


1 |  2 |