Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | lyricswriter | Suresh Bhat
 
sauroSa BaT

Aaja gaaokuLata rMga KaoLtaao hrI
lataa maMgaoSakr, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

Baaogalao jao du:Ka tyaalaa, sauKa mhNaavao laagalao
AaSaa Baaosalao, Ea`IQar fDko

caaMdNyaata ifrtaanaa maaJaa Qarlaasa hata
AaSaa Baaosalao, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

kovha tarI pahaTo, ]laTUna ra~a gaolaI
AaSaa Baaosalao, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,inavaDUMga

malamalaI taar}Nya maaJao, taU pahaTo paaMGaravao
AaSaa Baaosalao, saI.ramacaMd`,Garkula (1970)

maalavaUna Tak dIpa, caotavaUna AMga AMga
lataa maMgaoSakr, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

maoMdIcyaa paanaavar mana AjaUna JaUlatao gaM
lataa maMgaoSakr, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

pahaTo pahaTo malaa jaaga AalaI
sauroSa vaaDkr

saunyaa saunyaa maOiflaIta maaJyaa
lataa maMgaoSakr, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,]Mbarza

tar}Na Aaho ra~a AjaUina, rajasaa inajalaasa ka ro
AaSaa Baaosalao, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

]Xa:kala haotaa haotaa, kaLra~a JaalaI
AaSaa Baaosalao, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr