Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | lyricswriter
 
gaItakar

AartaI pa`BaU Ainala kaMbaLo
baa.Ba.baaorkr baalakvaI
gaMgaaQar mahaMbaro ga`osa
jagadISa KaobaUDkr kusaumaaga`ja
ga.id.maaDgaULkr maMgaoSa paaDgaavakr
naa. Ga. doSapaaMDo naa.QaaoM.mahanaaor
inataIna AaKavao paI. saavaLarama
pa`ivaNa dvaNao rajaa baZo
saMta &aanaoEvar saMta taukarama
saaOima~a SaaMtaa SaoLko
SaaMtaarama naaMdgaavakr sauQaIr maaoGao
sauroSa BaT saUya-kaMta KaaMDokr
svaataM~yavaIr saavarkr Baa.ra.taaMbao
vaa. ra. kaMta vaMdnaa ivaTNakr
yaSavaMta dova