Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Sudheer Phadke Amhi Jato Aamuchhya Gaava 
gaIta sauQaIr fDko AamhI jaataao Aamaucyaa gaavaa 


dohacaI itajaaorI, Ba@taIcaaca zovaa
]GaD dar dovaa Aataa ]GaD dar dovaa

ipatao dUQa DaoLo imaTUnaI, jaata maaMjaracaI
manaI caaorTyaacyaa ka ro iBataI caaMdNyaaMcaI
saravalyaa hataaMnaahI kMpa ka sauTavaa

]jaoData haotao pauNya, AMQaarata paapa
jyaacao tyaacao hataI Aaho kta-vyaacao maapa
duXT duja-naaMcaI kOsaI GaDo laaok saovaa

svaaqa- jaNaU iBaMtaIvarcaa Aarsaa ibalaaorI
AapaulaIca pa`itamaa haotao, AapaulaIca vaOrI
GaDaoGaDI AparaQaaMcaa taaola saavaravaa