Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Sudheer Moghe Asha Bhosle - Anuradha Paudwal Hridayanath Mangeshkar Ha Khel Savlyancha 
gaIta sauQaIr maaoGao AaSaa _ AnauraQaa paaODvaala paM. +dyanaaqa maMgaoSakr ha KaoL saavalyaaMcaa 


Aalaa Aalaa vaara, saMgao paavasaacyaa Qaara
paazvaNaI kra, sayaa inaGaalyaa saasaura

navyaa navataIcaM baaAI, lakaktaM r}pa
maaKalaM gaM ]}naM, janaU hLdIcaa laopa
AaozI hasaU, paapaNaIta AasavaaMcaa Jara

AajavarI yaaMnaa iktaI japalaM, japalaM
kaLjaacaM paanaI iktaI iSapalaM, iSapalaM
caotavaUna pa`aNa yaaMnaa, idlaa gaM ]baara