Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Sant Dyaneshwar Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar 
gaIta saMta &aanaoEvar lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


Avaicataa pairmaLU, JauLklaa ALumaaLU
maI mhNao gaaopaaLU, Aalaa gao maayao

caaMcartaI caaMcartaI baahorI inaGaalao
zkica maI zolaoM kaya kr} 

taao saavaLa sauMdr} kasao ipataaMbar}
laavaNya manaaohr} doiKayaolaa

baaoQaunaI zolaoM mana tava jaalaoM Aana
saaokaonaI Gaotalao pa`aNa maaJao gao maayao

baapa rKaumaadovaI var} ivaz\zla sauKaacaa
taoNaoM kayaa manao vaacaa vaoiQayaolaoM