Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
N. D. Mahanor Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar 
gaIta naa.QaaoM.mahanaaor lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


Aaja ]dasa ]dasa dUr paaMgalyaa saa]lyaa
ekaMtaacyaa paaravar ihrmausalyaa DhaLYa

kahI kolyaa krmanaaM, ksaa jaIvaca laagaMnaa
baaolaGaovaDI saaLuMkI, ksaa Sabd hI baaolaonaa
Asaa r}talaa pauZyaaMta Baava mauka jaIvaGaoNaa

caaMdNyaacaI hI rata, rata jaLo saunaI saunaI
inaLYa AasmaanaI taLYaMta laaKa r}salyaa gaM gavaLNaI
dUr laaMbalyaa vaaTolaa r}KaI r}KaI TohaLNaI
dUr gaolao GarQanaI baa[-, dUr gaolao QanaI