Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Sant Dyaneshwar Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar 
gaIta saMta &aanaoEvar lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


Aro Aro &aanaa JaalaasaI paavana
tauJao tauja Qyaana, kLao Aalao

tauJaa taUMcaI dova, tauJaa taUMcaI Baava
ifTlaa saMdoh Anya tatvaI

maurDuinayaa mana ]pajalaasaI icattao
kaozo tauja irtao na idsao ryaa

dIpakI dIpak maavaLlyaa jyaaotaI
GarBarI vaataI SaUnya Jaalyaa

vaRttaIcaI inavaRttaI AapaNaaM sakT
AvaGaoMcaI vaOkuMz catauBaU-ja

inavaRttaI parma AnauBava naomaa
SaaMitapaUNa- xamaa &aanadovaao