Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
N. D. Mahanor Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar 
gaIta naa.QaaoM.mahanaaor lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


caaMd kovaDyaacaI rata, AalaIyaa saamaaora
rajaa maaJyaa AMbaaDyaalaa baaMQaavaa gajara
tauJyaa gaaNyaanaM vaoZlaM SaahIra, maaJaM jaIvana Aalayaa maaohaora

tauJyaa SabdaMcaa haora, jaIva Aalaa baavara
ASaa Jaaokata iJaMgalao SaahIra, mana vaadLvaa"yaaMta Baaovara

SauBa` kacaota paara, tasaa saMga saajaura
ihrvyaa AaXaaZ vanaata DaMgaaora, ksaa paaNyaata laaivalaa AMgaara

jara baaMQa gajara, maaJaI AaNa SaahIra
navyaa fulaUna Aalaolyaa saMsaara, maaJyaa Garalaa saaonyaacaa ]Mbara