Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Sudheer Moghe Suresh Wadkar Hridayanath Mangeshkar Sansaar 
gaIta sauQaIr maaoGao sauroSa vaaDkr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr saMsaar 


dyaaGanaa, ka tauTlao icamaNao GarTo
]rlaao baMdI Asaa maI

Aro janma baMdIvaasa, sajaa [qao pa`tyaokasa
cauko naa kuNaasa, Aataa baMdI tauJaa maI

dha idSaaMcaI kaozDI, maaohmaayaa JaalaI vaoDI
pa`aNa maaJao AaoZI, Jaalaao baMdI Asaa maI

baalapaNa ]}taU gaolao Ana\ taar}Nya naasalao
vaaQa-@ya saacalao, ]rlaao baMdI taUJaa maI