Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Balkavee Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar 
gaIta baalakvaI lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


AanaMdI AanaMd gaDo, [kDo itakDo caaohIkDo

vartaI KaalaI maaod Baro, vaayaUsaMgao maaod ifro
naBaaMta Barlaa, idSaaMta ifrlaa, jagaata ]rlaa
maaod ivahrtaao caaohIkDo

saUya-ikrNa saaonaorI ho, kaOmaudI hI hsatao Aaho
KaulalaI saMQyaa pa`omaanao, AanaMdo gaatao gaaNao
maoGa rMgalao, icatta dMgalao, gaana sfurlao
[kDo, itakDo, caaohIkDo, AanaMdI AanaMd gaDo

vaahtaI inaJa-r maMdgataI, DaolataI laitaka vaRxatataI
paxaI manaaohr kuijata ro, kaoNaalaa gaataata baro
kmala ivaksalao, Ba`mar gauMgalao, Daolata vadlao
[kDo, itakDo, caaohIkDo, AanaMdI AanaMd gaDo