Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Mangesh Padgaonkar Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar 
gaIta maMgaoSa paaDgaavakr lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


Asaa baoBaana ha vaara, kuzo hI naava maI nao]}
nadIlaa paUr Aalaolaa, kSaI yao]}, kSaI yao]}

jaTa ipaMjaUna yaa laaTa, ivaKaarI Jaopa hI GaotaI
iBaDo kaLaoKa pa`aNaaMnaa, idSaaMcao Baaovaro haotaI
jaIvaacao fula ho maaJyaa, tauJyaa paayaI kSaI zovaU

kuLacao, laaOkIkacao maI xaNaI ho taaoDIlao Qaagao
bauDalao gaava tao Aataa, bauDalao naava hI maagao
idlao ho dana dOvaanao, krI maaJyaa kSaI zovaU

jagaacyaa Pur SaapaaMcao, ijavharI Jaolalao Baalao
tauJao saaOBaagya lyaayaa ho, tauJaI hao]}na maI Aalao
tauJao taU Gao ]rI Aataa, iktaI maI hak hI do]}