Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar Oombartha 
gaIta lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr ]Mbarza 


caaMd maatalaa, maatalaa tyaalaa kSaI Aavar}
AMgaI vaNavaa caotalaa, malaa kSaI saavar}

kSaI paunavaocaI inaSaa, caZo caaMdNyaaMcaI naSaa
gaolyaa hrvaUna idSaa, Jaalao KauLo paaKar}

Aalaa samaud` hI rMgaa, tyaacaa iQaTaAIcaa dMgaa
vaoDyaa lahrIcaa ipaMgaa baaAI Jaalaa kI saur}

gaaoD gaarvyaacaa maara, doh iSariSaro saara
laaKa cauMbanaaMcaa maara caaMd laagalaa kr}

tyaacaI pa`omaipaSaI idzI, laavaI caMdnaacaI ]TI
JaalaI Anaavar imazI, kuzo QaIr maI Qar}

caaMd AMgaNaI gaganaI, caaMd naaMdtaao BauvanaI
caaMd AmaRtaacaa manaI baaAI laagalaa Jar}