Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
N. D. Mahanor Lata Mangeshkar - Suresh Wadkar Hridayanath Mangeshkar Sarja (1987) 
gaIta naa.QaaoM.mahanaaor lataa _ sauroSa vaaDkr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr sajaa- 


icaMba paavasaanaM ranaM JaalaM AabaadanaI
JaakU kSaI paazIvarlaI, caaMdNa gaaoMdNaI

JaakU nakao kmaLnabaaAI, ekaMtaacyaa kaonaI
r}paKanaI AMgaavarlaI, saKao laavaNyaacaI KaaNaI

rayaa tauJao hata maaJyaa hataata gauMfUnaI
]nhata caaMdNaM AalaM laaja paaMGar}naI

tauJyaa DaoLyaaMcyaa saaMdIta, saavalyaaMcaI raNaI
paanyaamaMdI iJammaa QarM, AaBaaL AsmaanaI

AMgaavarI qarqar ]zlaI iJammaD iBajalyaavaanaI
saaMgataa na yao[- kahI saajaNaa baaolaaMnaI