Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


SatakaMcyaa ya&aataUna ]zlaI ek koSarI jvaalaa
dha idSaaMcyaa +dyaaMmaQaunaI Ar}Naaodya Jaalaa

iSavapa`BaUcaI najar ifro Ana\ ]zo maulaUKa saara
idSaaidSaaM BaodIta Qaavalyaa Ka=gaacyaa Qaara
ho taUfana svaataM~yaacao, yao ]QaaNa AiBamaanaacao
ho vaadL ]ga` vaIjaaMcao
kaLaoKaacao taT kaosaLlao, icara icara ZLlaa
dha idSaaMcyaa +dyaaMmaQaunaI Ar}Naaodya Jaalaa

kDokpaarI GaumaU laagalao ivajayaacao gaana
jaLlyaa ranaataUnaI ]malalao paunha navao pa`aNa
rayagaDavar hXa- daTlaa, GaDacaaOGaDa JaDo
iSaMgaacyaa lalakarIvartaI Bagavaa JaoMDa ]Do
iSavaraya Baagya doSaacao, ho saMjaIvana pa`aNaaMcao
ho r}pa Sai@ta_yaui@tacao
ha taojaacaa Jaaota ]faLUna, saRiXTtaUna Aalaa
dha idSaaMcyaa +dyaaMmaQaunaI Ar}Naaodya Jaalaa

gaMgaa isaMQaU, yamaunaa gaaoda klaSaataUna Aalyaa
iSavarayaalaa snaana GaalaUnaI Qanya Qanya Jaalyaa
QaImaI paa]}lao TakIta yaotaa r}d`acaa Avataar
AQaIr +dyaataUnaI ]maTlaa hXao- jayajayakar

    pa`aOZpa`taapa paurMdr xa~aIyakulaavataMsa 
    isaMhasanaaiQaSvar maharajaaQaIraja iSavaC~apataI maharaja

iSavaC~apataIMcaa jaya hao, Ea`IjagadMbaocaa jaya hao
hYa BartaBaUmaIcaa jaya hao
jayajayakarataUnaI ]jaLlyaa SatakaMcyaa maalaa
dha idSaaMcyaa +dyaaMmaQaunaI Ar}Naaodya Jaalaa