Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


svagaI-caI laaoTlaI jaoqao
ramagaMgaa mahanadI
taIqaa-saI tauLNaa naahI, AanaMdvanaBauvanaI

~aOlaao@ya caailalyaa faOjaa
saaOKya baMQaivamaaocanao
maaoihma maaMDIlaI maaozI, AanaMdvanaBauvanaI

yaoqaUna vaaZlaa Qamau-
rmaaQama- samaagamaoM
saMtaaoXa maaMDlaa maaoza, AanaMdvanaBauvanaI

Ba@taasaI rixalao maagao
AataahI rixatao paha
Ba@taasaI idQalao savao-, AanaMdvanaBauvanaI

yaoqaUnaI vaacataI savao-
tao tao sava-~a doKataI
saamaqya- kaya baaolaavao, AanaMdvanaBauvanaI

]dMD jaahlao paaNaI
snaanasaMQyaa kravayaa
japa tapa AnauXzanao, AanaMdvanaBauvanaI

bauDalaI sava- hI paapao
ihMdusqaana baLavalao
ABa@taaMcaa xayaao Jaalaa, AanaMdvanaBauvanaI