Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
G. D. Madgulkar Sudheer Phadke Sudheer Phadke Jagachhya Pathivar 
gaIta ga.id.maaDgaULkr sauQaIr fDko sauQaIr fDko jagaacyaa paazIvar 


jaga ho baMdISaalaa
kuNaI na yaoqao Balaa caaMgalaa, jaao taao paqa cauklaolaa

jyaacaI tyaalaa pyaar kaozDI, kaozDItalao saKao savaMgaDI
haqakDIcaI AvaGaD baoDI, ipa`ya hao jyaacaI tyaalaa

jaao taao Aapaulyaa jaagaI jaKaDo, najar naa Qaavao taTapailakDo
]Mbaratalao ikDomakaoDo, ]MbarI kirtaI laIlaa

kuNaa na maahIta sajaa iktaI tao, kaozUna Aalaao tao naca smartao
sauTkolaa hI mana Gaabartao, jaao Aalaa taao rmalaa