Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Sudheer Moghe Sudheer Phadke Ram Phatak 
gaIta sauQaIr maaoGao sauQaIr fDko rama faTk 


saKaI maMd Jaalyaa taarka, Aataa tarI yaoSaIla ka?

maQaura~a maMqar doKaNaI, AalaI taSaI gaolaI saunaI
ha pa`hr AMitama raihlaa, tyaa Aqa- taU doiSala ka?

^^+dyaata Aaho pa`Ita Ana\ AaozaMta Aaho gaIta hI
tao pa`omagaaNao CoDNaara, saUr taU haoiSala ka?

jao jao hvao tao jaIvanaI, tao sava- Aaho laaBalao
tarI hI ]ro kahI ]Nao, taU paUta-taa haoiSala ka?

baaolaavalyaavaacaUnahI maRtyaU jarI Aalaa [qao
qaaMbaola taao hI paLBarI, paNa saaMga taU yaoiSala ka?