Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Suman Kalyanpur 
gaIta saumana klyaaNapaUr 


naaivaka ro, vaara vaaho ro
DaOlaanao hak jara Aaja naava ro
saaMjavaoL JaalaI Aataa, paOla maaJao gaava ro

AaXaaZacao idsa gaolao, Ea`avaNaacaa maasa saro, Baadvaa Aalaa
maaJaa ra]} manaamaMdI baaolaUnaI gaolaa
Qaava Gao[- baGa maaJao mana, naahI tyaalaa zava ro

navaa saaja lyaaiyalao maI gaaOrIvaaNaI sajalao maI, caaMdvaa lyaalaa
maaJaa jaIva ]ramaMdI fulaUnaI Aalaa
naacatao ro baGa maaJao tana, saMga tyaacaa Baava ro