Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Suman Kalyanpur 
gaIta saumana klyaaNapaUr 


Gaala Gaala ipaMgaa vaa"yaa maaJyaa parsaata
maahorI jaa sauvaasaacaI kr barsaata

sauKaI Aaho paaor saaMga AaAIcyaa kanaata
AaAI Baa]}saazI parI mana KaMtaavataM
ivasarlaI ka gaM Baadvyaata vasa- JaalaM
maahorIcyaa sauKaalaa gaM mana AasavalaM
ifr}na ifr}na saya yao[-, jaIva vaoDavataao
caMd`kLocaa gaM Saova AaolaaicaMba haotaao
kaLyaa kipalaocaI naMda KaaoDkr far
huMgahuMgauinayaa krI kSaI gaM baojaar

parsaata paairjaatakacaa saDa paDo
kQaI fulaM vaocaayalaa naoSaIla taU gaDo
kipalaocyaa duQaavar ma]} daT saaya
maayaa maaJyaavar daT jaSaI tauJaI maaya
Aalao Bar}na DaoLo paunha gaLa hI daTlaa 
maa]}laIcyaa BaoTIsaazI jaIva vyaakuLlaa