Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
gaIta 


AalaI baGa gaaAI, gaaAI
Saojaarcyaa AMgaNaata
fulalaasao inaiSagaMQa
GaaoTaLlaI taaTvyaata

AalaI baGa gaaAI, gaaAI
caaMdNyaaMcao paayaI caaL
laaivalao ka AvaQaana
eokavayaa tyaaMcaa taala

AalaI baGa gaaAI, gaaAI
laavaI kraMgaulaI gaalaI
mhNaUna ka hasalaIsa
]maTlaI gaaoD KaLI

AalaI baGa gaaAI, gaaAI
laaocanaaMcao Gao[- paapao
mhNaUna ka Baaravalao
DaoLo maaJyaa laaDkIcao

AalaI baGa gaaAI, gaaAI
kaZItasao laaMba Jaaoka
dmalaIsa KaoLUinayaa 
Jaak maaoitayaaMcyaa iSaMpaa