Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Pt. Vasantrao Deshpande Anil - Arun Ashtavinayak 
gaIta paM. vasaMtarava doSapaaMDo Ainala _ Ar}Na AXTivanaayak 


daTUna kMz yaotaao, AaozaMta yao[- gaaNao
jaa Aapaulyaa GarI taU, jaa laaDko sauKaanao

hataata baaLpaaoqaI, AaozaMta baaLBaaXaa
rmalaao tauJyaasavao maI igarivata E`aIgaNaoSaa
vaLvaUna AxaraMnaa kolao taulaa SahaNao
jaataao sauKaavauina maI, yaa gaaoD Aazvaanao

baaolaata baaobaDIcyaa saMgaIta jaagaivalao
laya taala saUr laoNao, sahjaIca laovaivalao
ekok saUr yaavaa, nha]}na AmaRtaanao
AvaGyaaca jaIvanaacao vhavao saurola gaaNao

Gao]} ksaa inaraopa, tauTtaata Aata Qaagao
ha doh dUr jaataa, mana rahNaar maagao
Qana Aatmajaa dujaacao jyaacao tayaasa doNao
par@yaa parI Aataa maI, yaoqao ifr}naI yaoNao