Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Suresh Wadkar 
gaIta sauroSa vaaDkr 


AaoMkar svar}paa, sad\gaur} samaqaa-
Anaaqaacyaa naaqaa, tauja namaao
tauja namaao, tauja namaao, tauja namaao

namaao maayabaapaa, gaur}kRpaa Ganaa
taaoDIyaa baMQanaa maayaamaaoha
maaohaojaaL maaJao kaoNa naIrxaIr
taujaivaNa dyaaLa sad\gaur} rayaa

sad\gaur} rayaa maaJaa AanaMd saagar
`~aOlaao@yaa AaQaar gaur}rava
gaur}rava svaamaI Asao svayaMpa`kaSa
jyaa pauZo ]dasa caMd`rvaI
rvaI, SaSaI, Aigna, naoNataI jyaa r}paa
svapa`kaSar}paa naoNao vaod

eka janaad-naI, gaur} parba`mh
tayaacao paO naama sada mauKaI
tauja namaao, tauja namaao tauja namaao