Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Asha Bhosle - Suresh Wadkar 
gaIta AaSaa _ sauroSa vaaDkr 


tauJyaa maaJyaa saMsaaralaa Aaina kaya hvaM
tauJyaa maaJyaa laokralaa, Garkula navaM
navyaa GaramaMdI kaya naivana GaDMla
GarkulaasaMga samadM yaogaLM hao[-la
idsa jaataIla, idsa yaotaIla
Baaoga sarMla, sauKa yao[-la

AvakLa samadI jaa[-la inaGaUnaI
tararlaM baIja tauja maaJyaa kuSaItaUnaI
imaLMla ka tyaalaa, ]na vaara paanaI
raihla ka saukMla tao tauJyaa maaJyaa vaanaI
raopa Aapaulaca par hao[-la yaogaLM
dOvaasaMga JauMjaayaacaM do]} tyaalaa baLM

ZgaavaanaI barsaMla tyaao, vaa"yaavaanaI hsavaMla tyaao
fulaavaanaI sauKaivala, kaTyaalaabaI KaoLivala
samadYa duinayaocaM mana irJaivala tyaao
AasaMla tyaao kunaavaanaI, ksaa gaM idsaMla
tauJyaa maaJyaa jaIvaacaa tyaao Aarsaa AsaMla