Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Suman Kalyanpur 
gaIta saumana klyaaNapaUr 


irmaiJama JartaI Ea`avaNaQaara QartaIcyaa klaSaata
ipa`yaaivaNa ]dasa vaaTo rata

barsa barsa taU maoGaa irmaiJama, Aaja yaayacao maaJao ipa`yatama
Aataurlaolao laaocana maaJao baGataI AMQaarata

pa`asaadI yaa jaIvalaga yaotaa, kmaLimazI maQyao saMga BaoTtaa
barsa Asaa kI ipa`yaa na jaa[-la, maaGaarI darata

maoGaa AsaSaI taU AakaSaI, vaXaa-taUna taU kQaI vaXa-saI
vaXaa-maagaUna vaXa-taI nayanao, krsaI naIta barsaata