Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Arun Datye 
gaIta Ar}Na datao 


DaoLYaMta saaMjavaoLI, AaNaU nakaosa paaNaI
tyaa dUrcyaa idvyaaMnaa, saaMgaU nakao khaNaI

kamaata gauMtalaolao AsataIla hata daonhI
taovha nakao mhNaU taU, maaJaI ]dasa gaaNaI

vaaTovarI KauNaocyaa, SaaoQaU nakao fulao taI
naa zoivatao fulaaMcaI maataI [qao inaSaaNaI

kLNaar haya naahI, duinayaa taulaa malaa hI
maI paapaNyaaMta maaJyaa, hI JaaiklaI ivaraNaI