Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
gaIta 


mana vaZaLM, vaZaLM, ]Byaa ipakatalaM ZaorM
iktaI haklaa haklaa, ifr}na yaotaM ipakaMvar

mana maaokaT maaokaT, yaacyaa za[- za[- vaaTa
jaSaa vaa"yaanaM caalalyaa, paanyaavarlyaa ro laaTa

mana paaKar} paaKar}, yaacaI kaya saaMgaU maata
Aataa haotaM Bau[-var, gaolaM gaolaM AaBaaLataM

mana jahrI jahrI, yaacaM nyaarM ro taMtar
Aro ivaMcaU saapa bara, tyaalaa ]taaro maMtar

mana evaZM evaZM, jasaa KasaKasacaa daNaa
mana kovaZM kovaZM, tyaata AaBaaL maa[-naa

AsaM ksaM mana dovaa, AsaM ksaM ro GaDlaM
kuzo jaagaopaNaI taulaa, AsaM sapana paDlaM