Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Arun Datye 
gaIta Ar}Na datao 


idsa nakLta jaaAI, saaMja roMgaaLUna rahI
xaNa ek hI naa jyaalaa, tauJaI AazvaNa naahI

BaoT tauJaI taI paihlaI, laaKa laaKa Aazvataao
r}pa tauJao tao Qau@yaacao, kNa kNa saazvataao
vaoD saKaI saajaNaI ho, maja vaoDavaUna jaaAI

Asaa Bar}na yao ]}r, jasaa vaLIva Baravaa
ASaI hUrhUr jasaa gaMQa ranaI pasaravaa
rana manaatalao maaJyaa, maga iBajaUnaIyaa jaaAI

Aataa AbaaoQa manaacaI, AnaaklanaIya BaaXaa
kSaa gaUZ gaUZ maaJyaa taLhataavar roXaa
Asao AaBaaL AaBaaL dUr pasar}na rahI