Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Asha Bhosle 
gaIta AaSaa Baaosalao 


kala paaihlao maI svapna gaDo
nayanaI maaohrlaI gaM AaSaa
baaL icamauklao Kaudkna hsalao
maI hI hsalao, hsalaI AaSaa

BaagyavataIcao Baagya ]jaLlao
kuNaI tarI gaM malaa CoDIlao
AaiNa laajalao, hLUca vadlao
rMga saavaLa taao kRXNa gaDo

[valaI ijavaNaI, [valao DaoLo
Baur}Baur} ]DtaI, kosa hI kurLo
r}NaUJauNaU, r}NaUJauNaU vaajataI vaaLo
svapnaI eoktao taao naad gaDo