Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
gaIta 


idvaa paahUnaI laxmaI yaotao, kr} itacaI pa`aqa-naa
SauBaMkraotaI mhNaa maulaaMnaao, SauBaMkraotaI mhNaa
SauBaMkraotaI klyaaNama\, SauBaMkraotaI klyaaNama\

jaoqao jyaaotaI, taoqao laxmaI, ]BaI jagaacyaa saovaaQamaI-
idSaaMidSaaMtaUna yaa laxmaIcyaa, idsataI paa]}la KauNaa

yaa jyaaotaInao saro Aapada, Aaraogyaasah imaLo saMpada
Sa~aubauid\Qacaa ivanaaSa haotaa, saaOKya imaLo jaIvanaa

idvyaa idvyaa ro idpatkar, kanaI kuMDla maaotaIhar
idvyaasa paahUna namaskar ha, irvaaja Aaho jaunaa