Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Arun Datye 
gaIta Ar}Na datao 


Aaja +dya mama ivaSaala Jaalao
tyaasa paahUina gagana laajalao

Aaja maaiJayaa ikrNakraMnaI
AaoMjaLImaQao QarlaI AvanaI
Ar}Naacao maI gaMQa laaivalao

tyaa ivaSvaacyaa kNaakNaaMtaUna 
Bar}na raihlao AvaGao maI paNa
fulataa fulataa baIja hrpalao