Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Arun Datye Yeshwant Deo 
gaIta Ar}Na datao yaSavaMta dova 


jaovha itacaI ina maaJaI caaor}na BaoT JaalaI
JaalaI fUlao kLyaaMcaI, JaaDo Barata AalaI

dUratalyaa idvyaaMcao maiNahar maaMDlaolao
paaNyaata caaMdNyaaMcao AaBaaL saaMDlaolao
kOfata kajavyaaMcaI Ana\ paalaKaI inaGaalaI

kosaaMtalyaa jau[-caa itaimarasa gaMQa haotaa
Svaasaatalyaa layaIcaa Aavaoga AMQa haotaa
vaoDyaa samapa-NaacaI vaoDI imazI imaLalaI

navhtaoca Sabd taovha maaOnaata Aqa- saaro
spaSaa-ta caMd` haotaa, spaSaa-ta laaKa taaro
AaoqaMbalaa fulaaMnaI AvakaSa BavataalaI