Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Arun Datye 
gaIta Ar}Na datao 


saUr maagaU taulaa maI ksaa
jaIvanaa taU tasaa, maI Asaa

taU malaa, maI taulaa paaihlao
ekmaokaMsa nyaahaLIlao
du:Ka maaJaa tauJaa Aarsaa

ekda hI manaasaarKaa 
taU na Jaalaasa maaJaa saKaa
KaoLlaao, KaoL Jaalaa jasaa