Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Arun Datye 
gaIta Ar}Na datao 


idlyaa Gaotalyaa vacanaaMcaI, Sapaqa taulaa Aaho
manaaMtalyaa maaoripasaacaI, Sapaqa taulaa Aaho

bakuLIcyaa JaaDaKaalaI, inaLyaa caaMdNyaata
+dyaacaI AaoLKa paTlaI, saugaMQaI xaNaaMta
tyaa sagaLyaa bakuL fulaaMcaI, Sapaqa taulaa Aaho

SauBa`fulao vaoicata ricalaa, caaMd taU jau[-caa
mhNaalaIsa, caMd`aotsava ha saavaLyaa Bau[-caa
fulaatalyaa tyaa caMd`acaI, Sapaqa taulaa Aaho

BaurBaurtaa paa]}sa haotaa, saaoinayaa ]nhata
gavataataUna caalata haotaao, maaohUnaI manaata
cauklaolyaa tyaa vaaTocaI, Sapaqa taulaa Aaho

hLUhLU kajaLtaanaa saaMja hI saurMgaI
tauJao Baasa daTUnaI yaotaI, Asao AMtarMgaI
yaa ]dasa AaBaaLacaI, Sapaqa taulaa Aaho